Q & A lakimieheltä

KYSYMYS: Mikä merkitys myydyn tuotteen omistuksenpidätyksellä on velallisen konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

VASTAUS: Myyjä voi pidättää tuotteeseen omistusoikeuden maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi. Tuote on tällöin myyjän omaisuutta siihen saakka, kunnes kauppahinta on maksettu. Omistuksenpidätys antaa suojaa velkojan saatavalle velallisen konkurssissa tai yrityssaneerauksessa.

Konkurssissa pesän varoista erotetaan sivulliselle kuuluva omaisuus. Siten omaisuutta, johon myyjä on pidättänyt omistuksen, ei pääsääntöisesti voida käyttää muiden velkojen suorittamiseen. Myyjällä on velallisen konkurssissa oikeus vaatia omaisuuden palauttamista hallintaansa sekä tilityksen toimittamista. Konkurssipesällä on vaihtoehtoisesti oikeus lunastaa esine suorittamalla erääntynyt maksamaton kauppahinta korkoineen.

Omistuksenpidätyksen pätevyyteen liittyy tärkeitä huomioitavia asioita. Omistuksen pidätyksestä tulee sopia ennen omaisuuden luovuttamista ostajalle. Sen sijaan vasta myöhemmin, esimerkiksi laskuun kirjattuna, omistuksenpidätys ei ole tehokas velallisen konkurssipesää kohtaan.

Tero Piisi, KPMG Oy Ab

Mikäli ostajalla on omistuksen pidätyksestä huolimatta oikeus luovuttaa esine edelleen tai liittää se osaksi toista esinettä, tai muuten määrätä siitä omistajan tavoin, omistuksenpidätys ei ole konkurssipesää sitova.

Yrityssaneerauksessa omistuksenpidätys suojaa velkojaa siten, että kauppahintavelka katsotaan siltä osin vakuusvelaksi. Vakuusvelan pääoma on saneerausmenettelyssä suojattu eli pääomaa ei voida saneerausohjelmassa leikata.

Mikäli kaupan osapuolet ovat eri valtioissa, tulee huomioitavaksi lisäksi lainvalinta- ja oikeuspaikkasäännökset sekä omaisuuden hallinnan palauttamisen tai realisoinnin käytännön toteutettavuus.

Parhaimmillaan omistuksenpidätysehto on myyjälle hyvä vakuusmuoto kaupankäynnissä, ja sen toimivuuden kannalta olennaista on huolellisesti laadittu sopimusdokumentaatio.


TERO PIISI

KPMG Oy Ab


Satakunnan kauppakamarilehden 2/21 artikkeli

Tällä palstalla kokenut lakimies vastaa jäsenten kysymyksiin. Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi -> Vinkkaa hyvä juttuaihio!