Q & A asiantuntijalta

KYSYMYS: Alihankintaverkostot ja verkosto-osaaminen ovat keskeinen osa yritysten kilpailukykyä. Millaisia seikkoja on otettava huomioon alihankintasopimuksessa riskien hallitsemiseksi?

Kuva: Anssi Koskinen

VASTAUS:

Alihankinta voi tarjota tehokkaan tavan hankkia resursseja ja palveluita. Kuitenkin, jotta alihankintaverkostot toimisivat järkevästi ja riskit pysyisivät hallinnassa, on kiinnitettävä huomiota sopimusten laadintaan. Hyvin laadittu
sopimus on oiva riskinhallinnan väline, kun taas kehnosti laadittu sopimus toimii lähinnä päinvastoin.

Ehkä tärkein riskinhallinta tapahtuu kuitenkin jo aikaisemmassa vaiheessa. Yrityksen on syytä pyrkiä välttämään tilannetta, jossa se on riippuvainen yksittäisestä alihankkijasta.
Lisäksi on tärkeä tunnistaa alihankkijan osaaminen ja resurssien riittävyys suhteessa tälle tarjottuun osuuteen.

Alihankintasopimuksen tyypillisesti keskeisimmät ehdot, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, ovat alihankittavan osuuden rajaus, laatuvaatimukset, aikataulu, hinnoittelu sekä sanktiot ja vastuunrajoitukset.

Perusta onnistuneelle sopimukselle on ennen kaikkea selkeys. Tämä vähentää tehokkaasti väärinkäsityksiä ja turhia riitatilanteita. Hyvä ohjenuora on laatia ehdot siten, että ulkopuolinen henkilö, joka ei tunne asian taustoja, ymmärtää sopimusta lukiessaan, mitä kustakin asiasta on sovittu. Valmiit sopimuspohjat ovat usein käyttökelpoisia, mutta niissä piilee vaara, etteivät osapuolet ole kunnolla ymmärtäneet ehtojen merkitystä. Varsinkin laajan tai muuten taloudellisesti arvokkaan sopimuksen neuvottelussa ja laatimisessa on aina syytä käyttää asiantuntijan apua.


Vastaamassa: Oskar Björndahl, asianajaja, varatuomari ja partneri Kotka & co. Asianajotoimisto Oy.


Tällä palstalla kokenut asiantuntija vastaa jäsenten kysymyksiin.

Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi >> Vinkkaa hyvä juttuaihio!


​​​​​​​Satakunnan kauppakamarilehden 4/2023 artikkeli